Nazovite nas +385 914556500
Kontaktirajte nas na WhatsApp

Pravila o kolačićima

"Ova obavijest (u daljnjem tekstu„Obavijest“ ili „Pravila o kolačićima“) regulira obradu Vaših osobnih podatakatijekom pregledavanja web stranice https://www.kustec.hr, posebno putemkolačića.

 

Poliklinika Kustec d.o.o. sa sjedištem naadresi Bukovačka cesta 7, Zagreb 10000, Hrvatska

OIB: HR00717469408,

Tel: +385 91 455 6500,

E-mail: info@kustec.hr,

 

(u daljnjem tekstu „Vlasnik“), u skladu spropisima o zaštiti osobnih podataka, posebno Uredbom EU 2016/679 (u daljnjemtekstu „GDPR“), putem web stranice koju pregledavate (u daljnjem tekstu „Webstranica“)."


1. Identitet i kontakt podaci vlasnika obrade podataka

Vlasnik obrade podataka je Poliklinika Kustecd.o.o.

 

2. Kontakt podaci službenika za zaštitupodataka

info@kustec.hr (DPO) sukladno čl. 37 GDPR.

 

3. Način obrade

Kolačići

 

Kolačići su male tekstualne datoteke koje webstranica koju posjećujete šalje Vašem pregledniku, koji ih sprema kako bi ihponovno poslao web stranici prilikom Vaše sljedeće posjete.

Kolačići omogućuju prikupljanje informacija oVašem pregledavanju.

Kolačići se mogu trajno pohraniti na Vašemračunalu i  mogu imati različito trajanje(trajni kolačići) ili se ne moraju trajno pohraniti na Vaš uređaj te seautomatski brišu zatvaranjem preglednika (kolačići sesije).

Kolačiće može postaviti web stranica koju posjećujete ili ih mogupostaviti druge web stranice koje pružaju različite usluge toj web stranici(kolačići trećih strana).

3.1. Tehnički kolačići

Kolačići u ovoj kategoriji omogućuju web stranici da pravilno funkcionira.

3.2 Analitički kolačići

Pomažu nam razumjeti kako korisnici koriste našu web stranicu. Kolačići u ovojkategoriji statističke su naravi. Prate ukupan broj posjetitelja web stranice isvake njezine stranice za svaki određeni vremenski interval. Ove informacijekoristimo u svrhu poboljšanja same web stranice i pružanja boljeg iskustvanašim korisnicima.Analitički kolačići koriste se i za testiranje izgleda i funkcionalnosti web stranice.

3.3 Kolačići postavki

Kolačići postavki omogućuju našoj web stranici da zapamti korisnikoveodabire, poput personalizacija napravljenih na stranicama tijekom posjete.

3.4 Marketinški kolačići

Marketinški kolačići nisu tehničke prirode. Omogućuju vlasnikuobavljanje marketinških aktivnosti. Vlasnik koristi navedene marketinškekolačiće.

Podaci o navigaciji i lokacijskim varijablamaWeb stranica automatski prikuplja određene osobne podatke o Vašempregledavanju. U ovu kategoriju spadaju, na primjer:

- IP adrese računala koje koristite;
- broj pristupa;- korištene stranice;
- datum i vrijeme pristupa;
- URL u kojem se nalazio preglednik prije nego što je prikazana web stranica;
- vrsta preglednika;
- korišteni operativni sustav.

4. Brisanje i onemogućavanje kolačića
Možetekonfigurirati web preglednik kako biste spriječili obradu kolačića ili ih odmahobrisali nakon pregledavanja. U nastavku navodimo načine onemogućavanja ibrisanja kolačića s glavnim preglednicima:

5.Dobrovoljno pruženi podaci

Imate mogućnost islobodu pružiti podatke slanjem elektroničke pošte na adrese navedene na webstranici, koje Vlasnik može prikupiti za svrhe koje su tada naznačene. Osime-pošte potrebne za odgovor, bit će obrađeni eventualni drugi osobni podacisadržani u toj komunikaciji. Prikupljeni podaci bit će čuvani i obrađivaniisključivo radi očuvanja korespondencije, bez korištenja za druge svrhe.

6. Svrha, pravna osnova obrade, dobrovoljnost suglasnosti i posljedicenedavanja suglasnosti

- Osobni podaciobrađeni tijekom pregledavanja web stranice: Priopćavanje osobnih podatakaje obveza ugovorne prirode, bez koje ne bi bilo moguće pružiti usluge webstranice koje ispravno funkcioniraju.

- Osobni podaciobrađeni putem tehničkih kolačića: Priopćavanje osobnih podataka je obvezaugovorne prirode, bez koje ne bi bilo moguće pružiti ispravno funkcioniranjeweb stranice.

- Osobni podaciobrađeni putem kolačića za profiliranje: Priopćavanje osobnih podataka jepotpuno dobrovoljno. U slučaju nedostavljanja podataka, Vlasnik neće moćipružiti personalizirane usluge putem profiliranja. Pravna osnova obrade je Vašasuglasnost, izražena u skladu s važećim propisima.

- Osobni podacidobrovoljno pruženi putem e-pošte: Priopćavanje osobnih podataka je potpunodobrovoljno. U slučaju nedostavljanja podataka, Vlasnik neće moći odgovoriti naVaše zahtjeve. Pravna osnova obrade je legitimni interes Vlasnika kao Vlasnikada odgovori na zahtjeve.

- Možete izrazitisuglasnost za obradu osobnih podataka s ne-tehničkim kolačićima klikom naodređenu kućicu unutar bannera.

7. Automatizirano donošenje odluka i profiliranje

Ako pristajete naobradu putem kolačića za profiliranje radi korištenja personaliziranih usluga, Vašiosobni podaci mogu biti podvrgnuti automatiziranom donošenju odluka, sodređenim algoritmom koji će odlučiti koje komunikacije su najprikladnije za Vašprofil ili koje bi mogle biti od interesa za Vas. Predviđene posljedice ovakveobrade su slanje visoko profiliranih komercijalnih komunikacija, slanje popustate slanje poziva na događaje smatrane zanimljivima.

 

Sukladno članku 22Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), imate pravo:

- zatražiti ljudskiintervenciju u procesu donošenja odluka od strane Vlasnika;

- izraziti svojemišljenje;

- dobiti objašnjenjeodluke donesene od strane Vlasnika;

- osporiti samu odluku.

8.Izvor i kategorije osobnih podataka

Vlasnik će obrađivati samo osobne podatke koje ste pružili u skladu sPravilima o kolačićima, prikupljene putem web stranice ili slanjem Vašee-pošte. Vlasnik neće obrađivati podatke dobivene iz javno dostupnih izvora.Vlasnik neće obrađivati posebne vrste osobnih podataka navedene u članku 9 Općeuredbe o zaštiti podataka (GDPR).

9. Primatelji i eventualne kategorije primatelja osobnih podataka

Vaši osobni podacimogu biti primljeni od strane:

- tvrtki koje pružajuusluge web hostinga;

- tvrtki koje pružajuusluge informacijskog društva;

- pružatelja uslugakomunikacijskih tvrtki.

10.Prijenos podataka

Vlasnik namjeravaprenijeti vaše osobne podatke subjektima smještenim u trećim zemljama izvanEuropske unije ili međunarodnim organizacijama. Ti subjekti mogu biti, naprimjer:

 

- tvrtke zakomunikaciju koje obavljaju komunikacijske aktivnosti za račun Vlasnika;

- tvrtke koje pružajuusluge web hostinga;

- tvrtke koje pružajuusluge informacijskog društva;

- pružatelji uslugakomunikacijskih tvrtki.

Prijenos osobnihpodataka tim subjektima, ako su smješteni u trećoj zemlji ili premameđunarodnoj organizaciji, vrši se uz odluku o prikladnosti Europske komisije,koja je utvrdila kako treća zemlja, teritorij ili jedan ili više specifičnihsektora unutar treće zemlje, ili spomenuta međunarodna organizacija jamčeodgovarajuću razinu zaštite Vaših prava. U slučaju nedostatka takvih odluka,ako se smatra potrebnim, Vlasnik zadržava pravo sklopiti posebne i odvojeneugovore koji obvezuju te subjekte da poduzmu odgovarajuće sigurnosne mjere,uključujući organizacijske, s ciljem pružanja odgovarajućih jamstava u vezi s Vašimpravima.

Google Inc., izričitose,  ugovorno obvezao osiguratiprimjerenu zaštitu prava ispitanika. Time se podaci mogu prenositi u sljedećezemlje: Sjedinjene Američke Države.

 

Za dobivanje kopije tihpodataka ili saznanje gdje su dostupni, dovoljno je poslati odgovarajućizahtjev Vlasniku na navedene adrese u zaglavlju.

11.Razdoblje čuvanja podataka

Vlasnik će čuvati Vašeosobne podatke obrađene putem tehničkih kolačića kako bi Vam omogućio pravilnokorištenje web stranice tijekom razdoblja ne dužeg od 12 (dvanaest) mjeseci oddatuma pojedinačnog prikupljanja, sukladno onome što je navedeno u točki 2.1 Pravilao kolačićima;

Vlasnik će čuvati Vašeosobne podatke obrađene radi pružanja personaliziranih usluga putem analitičkihkolačića, marketinških kolačića i kolačića za profiliranje tijekom razdoblja nedužeg od 12 (dvanaest) mjeseci od datuma pojedinačnog prikupljanja, sukladnoonome što je navedeno u točkama 3.2, 3.3. i 3.4 Pravila o kolačićima;

Vlasnik će čuvati Vašeosobne podatke koje ste dobrovoljno pružili i koji su obrađeni radi odgovora naVaše zahtjeve tijekom vremena strogo potrebnog za postizanje te svrhe, a usvakom slučaju ne duže od 12 (dvanaest) mjeseci od datuma pojedinačnogprikupljanja.

Vlasnik zadržava pravozatražiti Vas obnovu suglasnosti za obradu i/ili provjeru već izraženih suglasnosti.

12.Pravo na prigovor

Kao "subjektpodataka", imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku, iz razlogapovezanih s Vašom specifičnom situacijom, obradi osobnih podataka koji Vas setiču, sukladno članku 6., stavak 1., točkama e) ili f) Opće uredbe o zaštitipodataka (GDPR), uključujući i profiliranje na temelju tih odredbi.

 

Vlasnik će sesuzdržati od daljnje obrade Vaših osobnih podataka, osim ako sam ne dokažepostojanje legitimnih razloga za obradu koji prevladavaju nad Vašim interesima,pravima i slobodama ili za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu prava predsudom.

Ako se osobni podaciobrađuju u svrhu izravnog marketinga, imate pravo usprotiviti se obradi osobnihpodataka koji Vas se tiču za te svrhe, i to u bilo kojem trenutku,  uključujući i profiliranje u mjeri u kojoj jepovezano s tim izravnim marketingom.

 

U slučaju prigovoraobradi za svrhe izravnog marketinga, osobni podaci više neće biti predmetobrade za te svrhe.

 

Možete prigovoritiobradi Vaših osobnih podataka za svrhe izravnog marketinga čak i samodjelomično, na primjer prigovarajući samo slanju promotivnih komunikacija putemautomatiziranih i/ili digitalnih alata ili samo slanju komunikacija putempapira i/ili primanju telefonskih poziva.

 

Ako se Vaši osobnipodaci obrađuju u svrhu znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili ustatističke svrhe sukladno članku 89., stavak 1. GDPR-a, imate pravo, izrazloga povezanih s Vašom posebnom situacijom, prigovoriti obradi osobnihpodataka koji Vas se tiču, osim ako je obrada nužna radi obavljanja zadatka odjavnog interesa.

13.Ostala prava

13. Ostala prava

Vlasnik također želiinformirati o postojanju sljedećih prava:

- Pravo na pristup:imate pravo dobiti potvrdu od Vlasnika o tome obrađuju li se ili ne Vaši osobnipodaci. U tom slučaju, imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima ispecifičnim informacijama sukladno članku 15. GDPR-a;

- Pravo naispravak: imate pravo od Vlasnika dobiti ispravak netočnih osobnih podatakakoji Vas se tiču bez nepotrebnog odgađanja. S obzirom na svrhe obrade, imatepravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, uključujući davanje dopunskeizjave, sukladno članku 16. GDPR-a;

- Pravo nabrisanje: imate pravo od Vlasnika dobiti brisanje osobnih podataka koji Vasse tiču bez nepotrebnog odgađanja. Vlasnik je dužan brisati osobne podatke beznepotrebnog odgađanja ako postoje razlozi navedeni u članku 17. GDPR-a;

- Pravo naograničenje obrade: imate pravo od Vlasnika dobiti ograničenje obrade akopostoje razlozi navedeni u članku 18. GDPR-a;

- Pravo naprenosivost podataka: imate pravo primati osobne podatke koji Vas se tiču ustrukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu koje ste dostaviliVlasniku, kao i pravo prenošenja tih podataka drugom vlasniku bez ometanja odstrane Vlasnika, u slučajevima i pod uvjetima navedenim u članku 20. GDPR-a;

- Pravo naprigovor na komercijalne komunikacije: imate pravo u svakom trenutkubesplatno se usprotiviti primanju komercijalnih komunikacija od straneVlasnika;

- Pravo podnošenjapritužbe nadležnom tijelu: imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom tijeluza zaštitu osobnih podataka radi žalbe zbog kršenja propisa o zaštiti osobnihpodataka sukladno članku 77. GDPR-a.

14.Kako ostvariti svoja prava

Navedena pravaistaknuta su u Pravilima o kolačićima i ostvaruju se upućujući zahtjeve izravnoVlasniku na e-mail adresu info@kustec.hr ili slanjem odgovarajuće komunikacijepreporučenom poštom s povratnicom na adresu Bukovačka cesta 7, Zagreb 10000,Hrvatska.

 

Pritužbu može podnijetinadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka prema postupcima navedenim naslužbenoj web stranici, upućujući je na dostupne kontakte na adresihttps://www.garanteprivacy.it/home/footer/contatti.

15.Dostupnost

Pravila kolačićadostupna su na adresi http://kustec.hr/it/cookie-policy i u uredima Vlasnika.Ako izričito zatražite, Vlasnik Vam može pružiti informacije usmeno, poduvjetom da je Vaš identitet potvrđen, putem telefonskog poziva na +385 91 4556500.


16. Promjene

Vlasnik može promijenitiPravila o kolačićima, uključujući prilagodbu nacionalnom i/ili europskomzakonodavstvu ili tehnološkim inovacijama. Eventualne nove verzije Pravila o kolačićimabit će objavljene na web stranici. Preporučujemo da redovito provjeravatePravila o kolačićima. Svaka izmjena bit će Vam iskomunicirana putem skočnogprozora na web stranici ili drugim metodama i/ili alatima. Ako Vlasnik bitnoizmijeni Pravila o kolačićima, uključujući nove svrhe obrade i/ili kategorijeosobnih podataka koji se obrađuju ili promjenu trećih strana, Vlasnik će Vasobavijestiti, tražeći potrebne suglasnosti putem posebnog banner-a. Ako Vlasnikne može provjeriti pohranu kolačića na Vašem uređaju prilikom Vaše sljedećeposjete web stranici, primjerice u slučaju brisanja instaliranih kolačića,Vlasnik će Vas obavijestiti, tražeći potrebne suglasnosti putem posebnogbanner-a. Ako je prošlo najmanje 6 (šest) mjeseci od prethodnog prikazivanjabannera na web stranici, Vlasnik će Vas obavijestiti, tražeći potrebnesuglasnosti putem posebnog bannera.